stadata od debarsko se selat na zimuvanje vo pelagonija

Сточарите од општините Дебар и Центар Жупа со своите стада ги напуштија бачилата и летните планински пасишта на Бистра, Стогово, Мала и Голема Мегданица. Тоа го прават пред снегот и ниските температури кои владеат во зимскиот период во ова подрачје. Преселбата на стадата сега е полесна, откако е подобрена патната инфраструктура.

http://clipping.sette.com.mk/SetteMasterSystem/sette/clip/3dcf0ea-cc97-b20d-93d1-08bbf2e